Бизнинг хакида

«Fresco Samarkand» МЧЖ Узбекистон бозорида 8 йилдан орти? фаолият юритиб келмо?да ва 20 литр ?ажмдаги капсулаларда ю?ори си?атли сув ишлаб чи?ариб ва уни етказиб бермо?да. Самар?анд ва Навоий вилоятларидаги филиаллар томонидан ўз ва?тида ва сифатли етказиб бериш амалга оширилмо?да. Компания шу ва?т ичида кўплаб тани?ли корхона, ташкилот ва давлат муассасалари ишончини ?озонди. “Фреско Самар?анд” МЧЖ ўз ма?сулотларини Самар?анд, Катта?ўр?он ва Самар?анд вилояти Карнаб а?оли шахарчасидаги а?оли ва ташкилотларига, ?амда Навоий вилояти Навоий ва Зарафшон ша?арларига ўз ма?сулотларини бепул етказиб бермо?да.

“Fresco Samarkand” ташкилоти ?з фаолиятини узо? 2009 йилда бошлаган ва бизнинг заводимиз Самар?анд ша?ридаги Фар?од ?ишло?ида жойлашган. Завод ма?сулотлари мунтазам равишда махсус лаборатория ва санитар-эпидемиология станцияси ходимлари томонидан ди??ат билан текширилади ва сув сифатининг ю?ори стандартларига жавоб беради. Истеъмолчиларга етиб боришдан олдин, сув энг замонавий ускуналар ёрдамида 7 та узо? давом этувчи тозалаш ва фильтрдаш бос?ичларидан ўтади. Сув Зарафшон дарёси водийсининг ноёб ?атламида 60 метр чу?урликдаги ўз Артезиан ?уду?идан олинади, ва у Зарафшон тизмасидан келиб чи??ан бўлиб, Зарафшон музлигидаги ?ор ва музлар билан ози?ланади. Бизнинг технологиямиз ор?али ишлаб чи?арилган сув сифати мамлакатимиздаги ўхшаш ишлаб чи?арувчилар сифатидан анча ю?ори.

«Fresco Samarkand» томонидан ишлаб чи?арилган ю?ори сифатли ичимлик сувни танлаганингиз учун ташаккур!