Сув ?а?ида

Инсон танасининг 80% сувдан иборат. Агар танадаги сув мувозанати бузилган бўлса ёки сувнинг тур?унлашуви рўй берса, унинг ўзини ўзи тозалайдиган сифати паст бўлади ва шунда касалликлар пайдо бўлади. Танангизни табиий ?одисалар билан солиштиринг: сув етишмовчилиги ерни чўлга айлантиради, инсонда эса ?уру? тери аломатлари, ёри?лар пайдо бўлади ва мушаклар сусаяди. Сув тур?ун ?олатда бўлганда эса, у бот?о??а айланади. Инсон танасида токсинлар тўпланади, иммунитет пасаяди. Гўзал бир то?ли шаршарани ёки шивирлаётган о?имни тасаввур ?илинг. Улардаги сув ?андай пок ва чиройли! Агар сув мувозанати уй?ун бўлса, сизнинг танангиз ажойиб бўлади ва энергия билн тўлади.

Сувни ?андай ичиш керак?

Танангиздаги ?улай му?итни яратиш учун унга доимо тоза сувни етказиб бериш керак, бунда танада тар?алган тоза сув уни тозалайди ва уни энергия билан тулдиради. Хар бир инсон учун кунига ичиладиган сувнинг уз ми?дори мавжуд. Бу шунингдек, таш?и омилларга бо?ли?. Исси? и?лим шароитида ўртача и?лим шароитдагидан кўра, одамлар кўпро? турли ?илдаги ичимликлар ичишади.

Танангизни ди??ат билан тингланг! У айнан сиз учун керакли бўлган тоза сув ми?дорини айта олади. Эсингизда бўлсин, сув яхши сифатга эга бўлиши керак, шунда унинг таъми ?ам ё?имли бўлади. Бундай ичимликни ичиш ?а?и?ий зав? келтиради!

Сувни шош?ало?сизликсиз, кам-кам ютиб, зав? билан ичинг. Сувнинг ?арорати ?ам танангизнинг ?олатига бо?ли?. Кўпинча ?она ?ароратидаги стакан сувни ичмо?чи бўлсангиз – демак танангиз мувозанатлангандир. Агар сиз муздек сувни ичмо?чи бўлсангиз – танангизнинг ?аеридадир ён?ин ва сиз уни ўчиришингиз лозимдир. Исси? сувни ?о?лаганингизда – ?иш фасли бўлиш-бўлмаслигига ?арамасдан, танангиз сал сову? ?олган бўлиши мумкин.

Сувни ?ачон ичиш керак?

?ар ?ачон чан?аганингизда сув ичинг.

Эрталаб уй?онганингизда – бир стакан сув ичинг, ва шунда сиз кучга кириб, ажойиб кайфиятда бўласиз, ?азм ?илиш жараёнларини бошлаб юборасиз, ярим соатдан кейин эса, сизнинг нонуштангиз яхши ?азм ?илинишига ва танангиз фойдали моддалар билан тўйинишига амин бўласиз.

Баъзи шифокорлар ов?атланиш пайтида сув ичишни тавсия этишмайди. Биро?, бу яна муста?ил танланади, ва танавул ?илинадиган ов?ат ?амда ?азм ?илиш тизимининг ?олатига бо?ли?.

Ов?атланишдан ярим соат олдин бир стакан сув ичинг, аммо зўрлаб эмас, ?охиш билан ичинг. Шундай ?илиб, сиз нафа?ат ош?озон-ичак трактини жиддий ози?-ов?ат учун таййорлайсиз, балки ичакни, лимфатик ва ?он айланиш тизимини ?ам тозалайсиз.

Ов?атдан кейин ?охиш бўлса сув ичинг. Албатта, агар сиз ўткир ёки шўр нарса истеъмол ?илган бўлсангиз, унда сув ичиш керак. Ўз ?охишингизни рад этманг. Сув орти?ча ми?дордаги тузларни ва бирваракайига танадаги “бот?о?ларни”, агар улар вужудга келган бўлса, чи?ариб ташлайди.

Сув ичишнинг 10 сабаби

1. Сув ?увват беради ва стрессни йў?отади. Яхши ичимлик суви таркибида кўплаб фойдали элементлар мавжуд, биро? ?ужайрали энергетик алмашинув бундан ?ам му?имро? омил хисобланади. Сиз бир ва?тнинг ўзида танангиз “батареяларини” тўлдирасиз ва кераксиз кучланишни олиб ташлайсиз.

2. Сув бош?а озу?а моддаларининг яхширо? ассимилятсия ?илинишига ёрдам беради, танани уларни ?абул ?илишига таййорлайди.

3. Токсинларни чи?ариб ташлайди – терлаш ва сийдик ор?али тозалайди.

4. Сув орти?ча ё?ларни олиб ташлашга ёрдам беради, самарали метаболик жараёнларни тетиклайди.

5. Сув сизни чиройлиро? ?илади, тери, сочлар ва тирно?лар, бутун тана ?олатини яхшилайди.

6. Тоза сув буйрак функциясини яхшилайди ва тошлар, туз бирикмаларининг шаклланишига тўс?инлик ?илади.

7. Сув ош?озон-ичак жараёнларини яхшилайди, ичакни ва бош?а ов?ат ?азм ?илиш органлаини таъмирлайди.

8. Ю?ори сифатли сув ?он томирларининг артериал босимини нормаллаштиради, юрак-томир тизимининг фаолияти яхшилайди.

9. Сув ?аракатланиш аппарати, яъни умурт?а по?онаси, суяклар, бў?имлар, мушаклар ва скелет суяклари ишини яхшилайди.

10. Сув бош о?ри?ини олиб ташлайди, ва мавжуд тарангликни олиб, сизни тинчлантиришга имкон беради.

Зарарли аралашмалар, радиоактив моддалар ва ози?-ов?ат ?ўшимчалари бўлмаган тоза ичимлик сувини ичиш му?им а?амиятга эга.

Со?лигингиз учун ичинг!